Apartamentare

Apartamentarea este operaţiunea de împărţire a unei construcţii – condominiu, înscrisă în cartea funciară, în mai multe unităţi individuale care se înscriu în cărţi funciare individuale. Prin operaţiunea de apartamentare se stabilesc şi se înscriu în cartea funciară colectivă părţile comune şi cotele din părţile comune, aferente fiecărei unităţi individuale.

Apartamentarea se realizează în 3 etape:

  • recepţia documentaţiei cadastrale de apartamentare;
  • întocmirea actului de apartamentare în formă autentică la notariat;
  • înscrierea actului de apartamentare în cartea funciară.

Subapartamentarea este operaţiunea de împărţire a unei unităţi individuale în mai multe unităţi individuale noi.

Reapartamentarea este operaţiunea de desprindere a unei unităţi individuale dinpărţile comune ale unui condominiu cu stabilirea/restabilirea cotelor din părţile comune, aferentefiecărei unităţi individuale.


Pentru întocmirea documentației de apartamentare a unei construcții în unități individuale sunt necesare următoarele acte:

  • acte de proprietate în copie xerox (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie + schiță punere în posesie, etc.);
  • extras de carte funciară în original – se obține de la biroul de carte funciară;
  • copie xerox documentație cadastru;
  • fotocopiile actelor de identitate ale proprietarilor sau copie xerox a certificatului de înregistrare pentru persoanelor juridice;

bloc_locuinte