Cadastru construcţii

Pentru actualizarea unui număr cadastral existent cu construcţie nouă sunt necesare următoarele acte:


  • acte de proprietate în copie xerox (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, certificat de moştenitor, titlu de proprietate, etc.);
  • autorizaţie de construire în copie legalizată;
  • proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în copie legalizată;
  • certificat de atestare fiscală în original în care să apară înscrisă construcţia şi valoarea de impunere a acesteia (se obţine de la direcţia de taxe şi impozite locale);
  • scoatere din circuitul agricol în copie xerox (dacă este cazul);
  • adresa de număr postal în copie legalizată (dacă este cazul);
  • fotocopii ale actelor de identitate ale proprietarilor sau copie xerox a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice;

cadastru-si-intabulare2