Alipire terenuri

Pentru întocmirea documentației de comasare a două sau mai multe terenuri sunt necesare următoarele acte:


  • acte de proprietate în copie xerox pentru fiecare lot în parte (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie + schiță punere în posesie, etc.);
  • certificat de urbanism în original (se obține de la Primăria Locală);
  • extras de carte funciară în original pentru fiecare lot în parte – se obține de la biroul de carte funciară;
  • fotocopie documentație cadastru pentru fiecare lot în parte
  • fotocopiile actelor de identitate ale proprietarilor sau copie xerox a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice;

75953_3