Cadastru Teren

Pentru întocmirea documentației de primă înregistrare a unui imobil teren sunt necesare următoarele acte:


  • acte de proprietate în copie legalizată (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie + schiță punere în posesie, etc.);
  • certificat de atestare fiscală în original (de la direcția de taxe și impozite locale);
  • scoatere din circuitul agricol în copie xerox (daca este cazul);
  • adresa de număr poștal în copie legalizată (dacă este cazul);
  • fotocopii ale actelor de identitate ale proprietarilor sau copie xerox a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice;